Poem

നീ ഏതു കൂട്ടത്തില്‍ ? (In Which Group You Are ?)

                                                                                                                                            ഒരു കവിത ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്‌ ‘ഏരിയല്‍’സെക്കന്തരാബാദ്ഇദ്ധരെ മനുജര്‍ക്കായേകിയ രക്ഷാദാനംഇദ്ധരെ ചിലര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞിടുന്നു കഷ്ടം!ഈ രക്ഷ തിരസ്ക്കരിച്ചീടുന്ന മനുജന്ഇദ്ധരെയതില്പ്പരം നഷ്ടമൊന്നില്ലവേറെ.ഈരക്ഷ സ്വീകരിക്കും മനുഷ്യര്‍ക്കതിശ്രേഷ്ട  പദവി  ലഭിച്ചിടും സംശയം വേണ്ട ലേശം.ഉന്നതെ അതിശ്രേഷ്ഠ  പൂജിതനായ പുത്രന്‍ഉന്നതം വെടിഞ്ഞിങ്ങു പാപിയെ ത്തേടിയെത്തി അന്ധകാരത്തില്‍ത്തപ്പിത്തടഞ്ഞ മര്‍ത്യര്‍ക്കായി ബന്ധുരപ്രഭാപൂരം ചൊരിഞ്ഞു ആ നല്‍നാഥന്‍.എത്രയോ അഗാധം തന്‍ സ്നേഹത്തേ ഗ്രഹിക്കുന്നതെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം അതിനര്‍ഹനായ് ത്തീരുന്നതുംഈ മഹാസ്നേഹത്തിനു  പാത്രമായീടുന്നവര്‍ഇദ്ധരെ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ സംശയം വേണ്ട ലേശം.സ്നേഹിതാ നിനക്കുമാഭാഗ്യത്തിനംശിയായിതീരുവാനിതാ മാര്‍ഗം തുറന്നു കിടക്കുന്നു.രക്ഷകന്‍ യേശുവിന്റെ  കല്‍പ്പന പാലിച്ചീടില്‍നീയുമാഭാഗ്യത്തിനു  അംശിയായതീര്‍ന്നീടുമേ.ഈമാഹാഭാഗ്യത്തിനു അര്‍ഹരായ്ത്തീര്‍ന്നിടുന്നോര്‍അക്കരെയെത്തിയവന്‍ കൂടെന്നും വാണീടുമേ.ഇന്നിതായേവര്‍ക്കുമായ് തുറന്നിരിക്കും മാര്‍ഗംഅടെഞ്ഞിടുന്ന ഒരു നാളിതാ വന്നീടുന്നു.ആ ദിനം തന്‍ ജനത്തിന്‍ സന്തോഷ ദിനമത്രേ!ആ ദിനം മറ്റേവര്‍ക്കും ദുഖത്തിന്‍ ദിനമത്രേ!സ്നേഹിതാ

ഏക മാര്‍ഗം

ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്‌ ‘ഏരിയല്‍’സെക്കന്തരാബാദ് എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നു പോയി ….. എന്ന രീതി എന്‍ യേശു എന്റെ രക്ഷകനായ്  തീര്‍ന്നല്ലോ എനിക്കായി മരിച്ചവനുയിര്‍ധരിച്ചു അവന്‍ തന്നെ വഴി സത്യം ജീവനുമാം അവനീലൂടെ കടപ്പവന്‍ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഏകജാതനായ യേശു ക്രിസ്തുമാത്രേ നിത്യ ജീവന്‍ തരുവാനായ് കഴിവുള്ളവന്‍ ഏക രക്ഷാ മാര്‍ഗം കാട്ടിത്തന്നവനാം യേശുവിനെ വാഴ്ത്തി നമുക്കാനന്ദി ക്കാം  എന്നേയെന്നും ഈ ഭൂവില്‍ നടത്തിടുന്ന എന്നേശുവിന്‍ കൃപയെത്ര മാധുര്യമേ തന്റെ കൃപയെക്കുറി ച്ചോര്‍ത്തു കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ പാടിടുമെന്നായുസ്സെല്ലാം    മഹാ ദൈവവും മഹാരാജാവുമായ്മനുവേലന്‍ മാത്രമത്രേ ആശ്രയിപ്പാന്‍ വീണ്ടും വരാമെന്നുര ചെയ്തു പോയ വല്ലഭനെ വാഴ്ത്തി നമുക്കാനന്ദിക്കാം  web counter

സര്‍വ്വ വല്ലഭന്‍

The Page From The Balasangam Souvenir 1989  സ്നേഹത്തിന്‍ ദീപവുമേന്തി പാരിതില്‍ വന്നവനാരോ? ത്യാഗത്തിന്‍ സന്ദേശവും തണലും പാരിന്നു എകിയതാരോ? സത്യത്തിന്‍ പാത തുറന്നൂ കാട്ടിയ സത്യത്തിന്‍ പോന്മുഖമേതോ?ഇരുളിങ്കല്‍ ഒളി ചിന്നീടിണ    പാരിന്റെ പൊന്‍ പ്രഭയേതോ?കാരുണ്യ ത്തിരയിള കീടണ  കരകാണാ സാഗരമേതോ? ആലംബര്‍ക്കാശ്രയമേകും  ആശ്വാസപ്പൂവനമേതോ? മഴമേഘക്കീറിന്നുള്ളില്‍ മിന്നീടും ശോഭ പരത്തും മന്നിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്‍പേര്‍   ചൊന്നീടുക പ്രിയ ബാലകരെ പാപത്തിന്‍ കൂപമതില്‍ പ്പെട്ടുഴലാതെ കോരിയെടുക്കും പാരിന്റെയധിപനവന്‍ പേര്‍ അറിയില്ലേ നിങ്ങള്‍ക്കിന്നും അറിയില്ലേല്‍ ചൊന്നീടാം ഞാന്‍  ആ സര്‍വ്വ വല്ലഭനത്രേ, ശ്രീയേശുക്രിസ്തു മഹാന്‍.                                                  –ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ് , സെക്കന്തരാബാദ്     1989 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവിശേഷകന്‍ ബാല

ശാശ്വതശാന്തി

ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ് , സെക്കന്തരാബാദ്    മലരണിക്കാടുകള്‍…..എന്ന രീതി  ഞാനെന്റെ കണ്‍കളുയര്‍ത്തിടുന്നു ഉന്നതനീശന്‍ തന്‍ സന്നിധിയില്‍ ഉയരത്തില്‍ വാഴുന്ന യേശുനാഥന്‍ ഏകും സഹായമെനിക്കനന്തം കരകാണാതാഴിയിലാപതിച്ചെന്‍  കൈ പിടിച്ചക്കരെ ചേര്‍ത്ത നാഥന്‍ കാത്തിടും നിത്യം തന്‍ കണ്‍ മണി പോല്‍ കാരുന്യവാനത്രേ എന്റെ നാഥന്‍ ഇഹ ലോകേ മാനുഷര്‍ ശാന്തി തേടിഓടിയലയുന്നുണ്ടങ്ങുമിങ്ങും  മര്‍ത്യനു ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാന്‍കര്‍ത്താ നൊരുക്കിയ മാര്‍ഗമല്ലോ മര്ത്യനായ് തീര്‍ന്നൊരു ദൈവ പുത്രന്‍ക്രൂശി ലോരുക്കിയ  നിത്യ ശാന്തി സ്നേഹിതാ നീയത് സ്വീകരിക്കില്‍ ‘ശ്വാശ്വത ശാന്തി ലഭിക്കുമല്ലോ സര്‍വ്വചരാചര സൃഷ്ടിതാവാം  സര്‍വ്വേശനേശുവിന്‍  നമമഹോസന്തോഷത്തോടിന്നു സ്വീകരിക്കില്‍ സാനന്ദമായെന്നും  വാനില്‍ വാഴാം  web counter A Freelance writer from Secunderabad India

കര്‍ത്താവ്‌ വരാറായി

(A Poem composed on 30-09.1985 and published in Brethren Voice and Suvisheshadhwani) (വഞ്ചിപ്പാട്ട്  രീതിയില്‍ പാടാവുന്ന ഒരു കവിത)  അജപാലനേശുരാജന്‍  വരവതിന്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍  ഇജ്ജഗത്തില്‍ അങ്ങിങ്ങായി കണ്ടിടുന്നല്ലോ  സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രത്തില്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍  ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍  സര്‍വേശ്വരന്‍ വരവേറ്റം അടുത്തെന്നോര്‍ക്ക സാഗരത്തിന്‍ ഇളക്കവും ഓളങ്ങള്‍ തന്‍ മുഴക്കവും  ജഗന്നിയന്താവാം താതന്‍ വരവോതുന്നു  ജഗത്തിലെ ജനതതി പരിഭ്രാന്ത ചിത്തരായി ജഗത്തില്‍ നിരാശയോടെ കഴിയുമപ്പോള്‍ ഗഗനത്തില്‍ ഇളക്കങ്ങള്‍ കണ്ടു പരിഭ്രമിച്ചവര്‍ ജഗമതില്‍ നിര്‍ജ്ജീവന്മാരായിടും കഷ്ടം അത്തിവൃക്ഷം തളിര്‍ക്കുമ്പോള്‍ വേനലടുത്തിടും പോലെ  അജപാലന്‍ വരവുമടുത്തീടുമപ്പോള്‍ മന്നവനാം യേശു നാഥന്‍ ശക്തിയോടും തേജസ്സോടും  മേഘമതില്‍  വന്നിറങ്ങും ദൂതന്മാര്‍ക്കൊപ്പം  ധരയിതില്‍ മന്നവനെ രക്ഷിതാവായ് സ്വീകരിച്ചോര്‍

SHARE YOUR GOODNESS and THEN SEEK..

  Everyone seek Goodness but, Sad to say it’s very seldom visible. Unless you show can’t seek. NOTE:  GOODNESS, everyone seek and except, but unfortunately it’s very seldom visible or available. The reason for this lack is nothing but our unwillingness to show the goodness or love towards others Let us try to share or show our goodness towards the fellow brethren. I am sure you will definitely get back

My Malayalam Songs From the Pages of Athmeeya Geethangal (Spiritual Hymns)

                                          ഒരു സ്തോത്ര ഗീതം                                  ഈ ഗാനം പരേതനായ സുവിശേഷകന്‍ പി എം ജോസഫ്  കല്‍പ്പറ്റ എഴുതിയ   “ഓ പാടും ഞാനെശുവിനു പാരിലെന്‍ ജീവിതത്തില്‍” എന്ന പ്രസിദ്ധ  ഗാനത്തിന്റെ ട്യുണില്‍ പാടാവുന്നതാണ്  Cover Page of the Song Book             ഓ…  രക്ഷകനേശുവിനെ പാടി സ്തുതിച്ചിടുക   1.  പാപിയെത്തേടി പാരിതില്‍ വന്നു പാടു സഹിച്ചു പരന്‍      പാപികള്‍ക്കായ് മരിച്ചു മൂന്നാം ദിനമുയിര്‍ത്തു                  —   ഓ  2.  മന്നവനേശു വന്‍മഹിമ വിട്ടു മന്നിതില്‍ വന്നെനിക്കായ്      വേദനയേറ്റധികം യാഗമായ്ത്തീര്‍ന്നെനിക്കായ്         

My Malayalam Songs From the Pages of Athmeeya Gaanangal

പാപികള്‍ക്കാശ്വാസമേകാന്‍  ഭൂതലേ വന്നോന്‍                 യേശുവോടു ചേര്‍ന്നിരിപ്പതെത്ര  മോദമേ….എന്ന രീതി  1 . പാപികള്‍ക്കാശ്വാസമേകാന്‍  ഭൂതലേ വന്നോന്‍       പാപികള്‍ക്കായ് തന്റെ ജീവന്‍ ക്രൂശിലര്‍പ്പിച്ചു      സ്വന്ത ജീവന്‍ എനിക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിലര്‍പ്പിച്ച       യേശുവിന്നായെല്ലാ നാളും ജീവിച്ചീടും ഞാന്‍    –പാപി          2. ആശ്രിതര്‍ക്കാശ്വാസമേകും   നല്ല നാഥനെ         ആനന്ദത്തോടെയടിയന്‍ വാഴത്തിടുമെന്നും      സല്‍പ്രകാശത്തിന്റെ  പാത കാട്ടിത്തന്നവന്‍       സന്തതമപ്പാതയില്‍ത്തന്നെ നടത്തിടും            –പാപി                                                                                 3. ആശ്വാസത്തിന്‍ കണിക മറ്റെങ്ങും ലഭിച്ചിടാ    

Google's Knol Poetry Contest

Last updated on September 24, 2017 Oh Death You’re Defeated A Tribute to My Beloved Bro-in-law A Tribute. Pic. by PVA Oh, death you come like an angel. You are like a physical obsession. You wander through the dark silent night. To snatch away the better ones. Oh, I am in deep turmoil, sad and morose. My heart is wailing for my dear one. Whom, you took away in that

I'm so Rich, Let Me Share It

(Richness in Christ is for Sharing) A poem about the richness a believer in Christ posses.   Contents lessmore Permanent link to this knol: Link Ariel, P V. I’m so Rich, Let Me Share It:(Richness in Christ is for Sharing) [Internet]. Version 2. Knol. 2009 Apr 26. Available from: http://knol.google.com/k/p-v-ariel/i-m-so-rich-let-me-share-it/12c8mwhnhltu7/64. CitationEmailPrintFavoriteCollect this page I’m so Rich, Let Me Share It I’m so rich than the richest man. I’ve enough to

മൂന്നു കവിതകള്‍

ദുര്ഖേടം മലകളും കൊച്ചു പുഴകളും കാടുംചേര്‍ന്നു വസിചിരുന്നോരെന്‍ നാടിനെവൈദുതി, സമൃദ്ധി, പുരോഗമനം എന്നീപ്പേരിനാല്‍പുഴകള്‍ വറ്റിച്ച്ഉം, മലകള്‍ തകര്‍ത്തും, മരം വെട്ടിയുംമരുഭൂമി സമമാക്കി മാട്ടുന്നതെത്ര ദുര്ഖേടം സാന്ദ്വനേം ഈ പൊടിമ്നലാരന്നയത്തില്‍ ഞാന്‍ചോരനീരാക്കി മാറ്റുന്നു, നിനക്കായും നിന്‍റെ സംത്രുപ്തിക്കുമായ്ശീതള മുറികളില്‍നീ വസിക്കൂചുട്ടുപൊള്ളും മനല്ക്കാടിലീവിടെ ഞാന്‍ഒട്ടുകഷ്ടം സഹിച്ചാലുംഞാനും നീയും സമം സന്തുഷ്ടരാന്നെന്ന സത്യംഎനിക്കേകിടുന്നു കരുത്തും ഒപ്പം സാന്ദ്വനവുംപുഞ്ചിരിനഷ്ടമാനെങ്കില്‍ വേണ്ട കൊടുക്കെണ്ടാതില്ലോട്ടുമേനഷ്ടമാംകുമോ ഒരു പുഞ്ചിരിയെകിടില്‍ A Freelance writer from Secunderabad India

ആത്മാക്കള്‍ക്കായുള്ള ദാഹം (സൃഷ്ടാവ് )

  മലരണിക്കാടുകള്‍…എന്ന രീതി (എന്‍റെ ആദ്യ മലയാള കവിത 1977 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് )(My First Malayalam Poem Published in the year 1977) സുന്ദരമാകുമി പ്രകൃതി തന്‍റെ സൃഷ്ടിതവാരെന്നുരക്കുക നീ മുകളിലാകാശത്തില്‍ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രക്കൂട്ടവും  കാണുന്നില്ലേ ഇവയുടെയോക്കെയും  പിന്നില്‍പ്രവര്‍ത്തിച്ചോരത്ഭുതകരമേതു ചൊല്ലുക നീസകലതും മനുഷര്‍ക്കായ്‌ യേകിയിട്ടും  മര്‍ത്യര്‍ നാസ്തികരായ്‌ കഷ്ടം നീങ്ങിടുന്നു മുകളിലാകാശത്തില്‍  പാര്‍പ്പിടം നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴുകന്‍മാരെപ്പോല്‍ പറന്നിടുന്നു വാനരര്‍ തന്‍ വര്‍ഗ്ഗമാന്നെന്നു   സ്വയമോതി തന്നെയപമാനിക്കുന്നു ചിലര്‍ മനുഷര്‍ക്കയത്രേ  കാല്‍വരിയില്‍ തന്ജീവനര്‍പ്പിച്ചതെന്നോര്‍ക്കുക തന്നുടെ രക്തം തന്‍ കാല്‍വരിയില്‍ ഊറ്റിമര്‍ത്യര്‍ക്കായ്‌ പാപികള്‍ക്കായ് ദാഹമോന്നെ തനിക്കിന്നു ല്ലടെന്‍ന്നാല്‍ ദാഹിക്കുന്നിന്നു താനാല്മാക്കള്‍ക്കായ  (എന്‍റെ ആദ്യ കവിത 1977 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്