Skip to content

Month: August 2011

കര്‍ത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായി (The Lord’s Coming Is At Hand)

Posted in Biblical/Religious, Malayalam Writings, and Poem

അകിലാന്ധമണ്ഡല മണിയിചൊരുക്കി …. എന്ന രീതി criswatk Stock.xchng  ഇളകി മറിയുന്നീ ലോകത്തിലിന്നു    ഇളകാതെ  നിന്നിടാന്‍ കൃപയേകിടുന്ന ഇത്ര മാഹാനായ ദൈവത്തെ അയ്യോ  ഇന്നുമറിയാതെ കഴിയുന്നനേകര്‍                   -ഇള സന്തോഷവും സമാധാനവും നല്‍കാന്‍…

A Special Issue Devoted for the unsung heroes (harbingers of change) of India

Posted in Current Affairs, and Publications

A Special Issue Devoted for the unsung heroes (harbingers of change) of India A Review/Feedback The Sunday Indian Weekly’s this year’s 2011 Independence Day special issue is altogether a special…

നീ ഏതു കൂട്ടത്തില്‍ ? (In Which Group You Are ?)

Posted in Biblical/Religious, Malayalam Writings, and Poem

                                                                                                                                            ഒരു കവിത ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്‌ ‘ഏരിയല്‍’സെക്കന്തരാബാദ്ഇദ്ധരെ മനുജര്‍ക്കായേകിയ രക്ഷാദാനംഇദ്ധരെ ചിലര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞിടുന്നു കഷ്ടം!ഈ രക്ഷ തിരസ്ക്കരിച്ചീടുന്ന മനുജന്ഇദ്ധരെയതില്പ്പരം നഷ്ടമൊന്നില്ലവേറെ.ഈരക്ഷ സ്വീകരിക്കും മനുഷ്യര്‍ക്കതിശ്രേഷ്ട  പദവി  ലഭിച്ചിടും സംശയം വേണ്ട ലേശം.ഉന്നതെ അതിശ്രേഷ്ഠ  പൂജിതനായ പുത്രന്‍ഉന്നതം വെടിഞ്ഞിങ്ങു പാപിയെ ത്തേടിയെത്തി അന്ധകാരത്തില്‍ത്തപ്പിത്തടഞ്ഞ മര്‍ത്യര്‍ക്കായി ബന്ധുരപ്രഭാപൂരം ചൊരിഞ്ഞു…

ഏക മാര്‍ഗം

Posted in Biblical/Religious, Malayalam Writings, and Poem

ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്‌ ‘ഏരിയല്‍’സെക്കന്തരാബാദ് എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നു പോയി ….. എന്ന രീതി എന്‍ യേശു എന്റെ രക്ഷകനായ്  തീര്‍ന്നല്ലോ എനിക്കായി മരിച്ചവനുയിര്‍ധരിച്ചു അവന്‍ തന്നെ വഴി സത്യം ജീവനുമാം അവനീലൂടെ കടപ്പവന്‍ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഏകജാതനായ യേശു ക്രിസ്തുമാത്രേ…

സര്‍വ്വ വല്ലഭന്‍

Posted in Biblical/Religious, and Poem

The Page From The Balasangam Souvenir 1989  സ്നേഹത്തിന്‍ ദീപവുമേന്തി പാരിതില്‍ വന്നവനാരോ? ത്യാഗത്തിന്‍ സന്ദേശവും തണലും പാരിന്നു എകിയതാരോ? സത്യത്തിന്‍ പാത തുറന്നൂ കാട്ടിയ സത്യത്തിന്‍ പോന്മുഖമേതോ?ഇരുളിങ്കല്‍ ഒളി ചിന്നീടിണ    പാരിന്റെ പൊന്‍ പ്രഭയേതോ?കാരുണ്യ ത്തിരയിള കീടണ …

ശാശ്വതശാന്തി

Posted in Biblical/Religious, Malayalam Writings, and Poem

ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ് , സെക്കന്തരാബാദ്    മലരണിക്കാടുകള്‍…..എന്ന രീതി  ഞാനെന്റെ കണ്‍കളുയര്‍ത്തിടുന്നു ഉന്നതനീശന്‍ തന്‍ സന്നിധിയില്‍ ഉയരത്തില്‍ വാഴുന്ന യേശുനാഥന്‍ ഏകും സഹായമെനിക്കനന്തം കരകാണാതാഴിയിലാപതിച്ചെന്‍  കൈ പിടിച്ചക്കരെ ചേര്‍ത്ത നാഥന്‍ കാത്തിടും നിത്യം തന്‍ കണ്‍ മണി പോല്‍ കാരുന്യവാനത്രേ എന്റെ നാഥന്‍ ഇഹ…

കര്‍ത്താവ്‌ വരാറായി

Posted in Biblical/Religious, Malayalam Writings, and Poem

(A Poem composed on 30-09.1985 and published in Brethren Voice and Suvisheshadhwani) (വഞ്ചിപ്പാട്ട്  രീതിയില്‍ പാടാവുന്ന ഒരു കവിത)  അജപാലനേശുരാജന്‍  വരവതിന്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍  ഇജ്ജഗത്തില്‍ അങ്ങിങ്ങായി കണ്ടിടുന്നല്ലോ  സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രത്തില്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍  ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍  സര്‍വേശ്വരന്‍ വരവേറ്റം അടുത്തെന്നോര്‍ക്ക…

ഒരു ഗാനം Christian Devotional Song

Posted in Religion

ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ് , സെക്കന്തരാബാദ് എന്റെ നാവില്‍ നവ ഗാനം …. എന്ന രീതി എന്റെ യേശു യെനിക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവന്‍ തന്നുവേല്ലോ സ്തുതിഗീതം പാടിടും സ്തുതികള്‍ക്ക് യോഗ്യനാം ക്രിസ്തുവിന്‍ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ –ആമോദത്താല്‍ എന്നെത്തേടി മന്നില്‍ വന്ന നാഥനു  ഞാന്‍ പാടിടും…

Search For Academic Assistance.

Hiring advanced writers is a great solution to get professional academic assistance.

PROUD TO BE AN INDI BLOGGER

IndiBlogger - The Indian Blogger Community

FIND A JOB TODAY

Jobsora - Find a job today!

Most Influential Affiliate Marketer

Most Influential

Philipscom Visitors

Please Read Before You Pitch

Philipscom Guest And Sponsored Posts
Philipscom New Policy on Guest/Sponsored Posts
Please Read Before You Pitch