ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings: എന്‍റെ ആദ്യ മലയാള കവിത (My First Malayalam Poem)

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings: എന്‍റെ ആദ്യ മലയാള കവിത (My First Malayalam Poem): ആരാണീ   പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടാവ് ****** സുന്ദരമാകുമി പ്രകൃതി തന്‍റെ സൃഷ്ടിതവാരെന്നുരക്കുക നീ മുകളിലാകാശത്തില്‍ സൂര്യനും ചന്…

A Freelance writer from Secunderabad India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge