ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings : ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ (പ്രവാസി ) വിലാപം (Lament…

Picture Credit Mini Chithralokam

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings: ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ (പ്രവാസി ) വിലാപം (Lament…: Picture Credit. Mini Chithralokam ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ  വിലാപം  (വെറുതെ ആശിച്ചുപോയി) പ്രിയ സുഹൃത്തിന്‍ കൃഷിപാഠം (ബ്ലോഗ്‌…

A Freelance writer from Secunderabad India

Check your domain ranking

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now Based At Hyderabad, Telangana, India. Facebook or Can Reach At: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top