ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings : ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ (പ്രവാസി ) വിലാപം (Lament…

Picture Credit Mini Chithralokam

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings: ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ (പ്രവാസി ) വിലാപം (Lament…: Picture Credit. Mini Chithralokam ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ  വിലാപം  (വെറുതെ ആശിച്ചുപോയി) പ്രിയ സുഹൃത്തിന്‍ കൃഷിപാഠം (ബ്ലോഗ്‌…

A Freelance writer from Secunderabad India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge