ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings: പാതിരിയും രോഗശാന്തിയും Priest and The Healing

A Story of a False Priest.
Read More by clicking 
on the below link:


കഥാകൃത്ത്‌ : ബി എം തോമസ്‌ 
വിവ. ഏരിയല്‍ ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്‌
 വെള്ളക്കുപ്പായം അണിഞ്ഞ പാതിരി സ്റാന്‍ഡില്‍ കിടന്ന എക്സ്പ്രെസ്സ് ബസ…

സൂക്ഷിക്കുക!!!! 

ഇത്തരം രോഗശാന്തി വരമുണ്ടെന്നു  
വീമ്പിളക്കി ഒരു കൂട്ടര്‍ 
ഈ കഥയിലെ പാതിരിയേപ്പോലെ 
രഹസ്യമായല്ല, പരസ്യമായിത്തന്നെ
 സ്ടിജിനു മുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു!
പാവം ജനങ്ങളെ  കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു!
ഇത്തരക്കാരില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട് ! 
യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലും തന്റെ അനുകാരികള്‍ 
ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടണം 
എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. കല്പ്പിചിട്ടുമില്ല. 
ഇതെല്ലാം ഒരു തരം  തട്ടിപ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
 അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രീയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ
 നിങ്ങള്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടരുത് !

ജാഗ്രതൈ !!!

A Freelance writer from Secunderabad India
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
https://www.pvariel.com/%e0%b4%8f%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%86-%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%b1%e0%b4%bf%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b5%81%e0%b4%95%e0%b4%b3%e0%b5%8d-10/
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Instagram

Check your domain ranking

by Philip Verghese 'Ariel'

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now Based At Secunderabad, Telangana, India. Facebook or Can Reach At: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

BLOG COMMENTS CAN DO WONDERS!

ADVERT
People Who Honored Philipscom

Featured In The Huffington Post

The Huffington Post - Philipscom

FEATURED IN ALLTOP

Featured in Alltop

Philipscom Is Hosted On A2Hosting

Our LinkedIn Page

Featured On Nohatdigital

Most Influential