ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings: പാതിരിയും രോഗശാന്തിയും Priest and The Healing

A Story of a False Priest.
Read More by clicking 
on the below link:


കഥാകൃത്ത്‌ : ബി എം തോമസ്‌ 
വിവ. ഏരിയല്‍ ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്‌
 വെള്ളക്കുപ്പായം അണിഞ്ഞ പാതിരി സ്റാന്‍ഡില്‍ കിടന്ന എക്സ്പ്രെസ്സ് ബസ…

സൂക്ഷിക്കുക!!!! 

ഇത്തരം രോഗശാന്തി വരമുണ്ടെന്നു  
വീമ്പിളക്കി ഒരു കൂട്ടര്‍ 
ഈ കഥയിലെ പാതിരിയേപ്പോലെ 
രഹസ്യമായല്ല, പരസ്യമായിത്തന്നെ
 സ്ടിജിനു മുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു!
പാവം ജനങ്ങളെ  കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു!
ഇത്തരക്കാരില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട് ! 
യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലും തന്റെ അനുകാരികള്‍ 
ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടണം 
എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. കല്പ്പിചിട്ടുമില്ല. 
ഇതെല്ലാം ഒരു തരം  തട്ടിപ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
 അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രീയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ
 നിങ്ങള്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടരുത് !

ജാഗ്രതൈ !!!

A Freelance writer from Secunderabad India
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
https://www.pvariel.com/%e0%b4%8f%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%86-%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%b1%e0%b4%bf%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b5%81%e0%b4%95%e0%b4%b3%e0%b5%8d-10/
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Instagram

Check your domain ranking

by Philip Verghese 'Ariel'

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now
Based At Secunderabad, Telangana, India.
Can Reach At: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

BLOG COMMENTS CAN DO WONDERS!

PLEASE LIKE, COMMENT AND SHARE!

The Indian Blogger Awards 2017

ADVERT
People Who Honored Philipscom

Top Comment Authors This Month

Featured In The Huffington Post

The Huffington Post - Philipscom

FEATURED IN ALLTOP

Featured in Alltop

Philipscom Is Hosted On A2Hosting

MONEY TRANSACTION IN SECONDS