ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings: മനോഹരിയെന്നവള്‍

web counter
ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings: മനോഹരിയെന്നവള്‍: ലൌലി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്‍  പേരുപോലെ തന്നെ മനോഹരിയും ആയിരുന്നു അവള്‍ അവളെ ആദ്യമായി കണ്ട ദിവസം അയാള്‍ വീണ്ടും ഓര്‍ത്തു അതെ തന്റെ …

A Freelance writer from Secunderabad India

Check your domain ranking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge