ഇവർ പ്രണയത്തിലാണ് They Are In Love – Amazing Tree Love

thumbnail

Last updated on September 20, 2017

ഇന്നു 
ഇരട്ട നഗരത്തിൽ 
കണ്ട ഒരു ദൃശ്യം.
 
ഇവർ പ്രണയത്തിലാണ് 
ഇവരുടെ ഒത്തൊരുമ 
അവർണ്ണണീയം തന്നെ !!!
 
 ഇവർ-പ്രണയത്തിലാണ് Yes, they are in love!
Yes, love is indeed so amazing!  
If we look carefully we can find love.
In this picture see the closeness of two trees
Indeed their closeness is amazing!
Which only a talented writer can explain in its full altitude!
This image I captured near a roadside temple, we can see the real love of two different trees.
 
Yes, indeed they are in deep love, which only a talented poet can pen in detail!
An ordinary person may not find the real thing in this picture, But,
I am sure an amazing poet if he sees this he will write a classic poem on this!
Anyways, I am so glad that I found this and bloated it in my mobile.
Indeed I like it.
Hope you too like it.
I expect your comment on this picture.
Have a great time of interaction ahead.
With kind regards,
for Philipscom
 
Philip Ariel
A Freelance writer from Secunderabad India

Check your domain ranking

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now Based At Hyderabad, Telangana, India. Facebook or Can Reach At: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

One thought on “ഇവർ പ്രണയത്തിലാണ് They Are In Love – Amazing Tree Love

  1. I blog often and I truly appreciate your content. Your article has really peaked my interest.

    I will take a note of your website and keep checking for new information about
    once a week. I opted in for your RSS feed too.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top