“ആകാശ സഞ്ചാരിണി” അഥവാ “എന്താണീതീ പാതിരാത്രിയില്‍” (A Mini Story-Joke)

“ആകാശ സഞ്ചാരിണി” അഥവാ “എന്താണീതീ പാതിരാത്രിയില്‍”

web counter
web counter

A Freelance writer from Secunderabad India

Check your domain ranking

by Philip Verghese 'Ariel'

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now Based At Secunderabad, Telangana, India. Facebook or Can Reach At: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

BLOG COMMENTS CAN DO WONDERS!

ADVERT
People Who Honored Philipscom

WRITE ERROR-FREE CONTENTS, COMMENTS, EMAILS OR ANYTHING ONLINE!

WRITE ANYTHING ONLINE WITHOUT  SPELLING ERROR!  

USE GRAMMARLY!

An Amazing Easy To Use Tool! Download this grammar, and spell checking tool from this link:  Grammarly

Featured In The Huffington Post

The Huffington Post - Philipscom

FEATURED IN ALLTOP

Featured in Alltop

Philipscom Is Hosted On A2Hosting