A to Z Blog Challenge

My Malayalam Knol Directory

My Bio-Knol:  http://knol.google.com/k/philip-verghese-ariel-p-v-ariel-the-knol-author-some-info-about-myself-and-the My Malayalam Knols Religious Category  ആത്മാക്കള്‍ക്കായുള്ള ദാഹം (സൃഷ്ടാവ് ) (Poem) http://knol.google.com/k/p-v-ariel/ആത-മ-ക-കള-ക-ക-യ-ള-ള-ദ-ഹ-സ-ഷ-ട-വ/12c8mwhnhltu7/168 നീ ഏതു കൂട്ടത്തില്‍ ? (Poem) http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%A8-%E0%B4%8F%E0%B4%A4-%E0%B4%95-%E0%B4%9F-%E0%B4%9F%E0%B4%A4-%E0%B4%A4-%E0%B4%B2-in-which-group-you-are/12c8mwhnhltu7/175 ചിന്താധാര (Some of my jottings published in Christian weeklies) (I) http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%9A-%E0%B4%A8-%E0%B4%A4-%E0%B4%A7-%E0%B4%B0-some-of-my-jottings-published/12c8mwhnhltu7/178 ക്രൈസ്തവസഭക്ക് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ സംവിധാനം ആവശ്യമോ? ( Do Christian Churches Need A Central Administration?) http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%95-%E0%B4%B0-%E0%B4%B8-%E0%B4%A4%E0%B4%B5%E0%B4%B8%E0%B4%AD%E0%B4%95-%E0%B4%95-%E0%B4%92%E0%B4%B0-%E0%B4%95-%E0%B4%A8-%E0%B4%A6-%E0%B4%B0%E0%B4%AD%E0%B4%B0%E0%B4%A3-%E0%B4%B8-%E0%B4%B5-%E0%B4%A7-%E0%B4%A8-%E0%B4%86%E0%B4%B5%E0%B4%B6/12c8mwhnhltu7/181 ചിന്താധാര (Some of my jottings published in Christian weeklies) (II)ചിന്താ കുറിപ്പുകള്‍http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%9A-%E0%B4%A8-%E0%B4%A4-%E0%B4%A7-%E0%B4%B0-some-of-my-jottings-published/12c8mwhnhltu7/184 ചിന്താധാര- നുറുങ്ങുകള്‍ (Some of my jottings published in Christian weeklies) (Part III)http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%9A-%E0%B4%A8-%E0%B4%A4-%E0%B4%A7-%E0%B4%B0-%E0%B4%A8-%E0%B4%B1-%E0%B4%99-%E0%B4%99-%E0%B4%95%E0%B4%B3-some-of-my/12c8mwhnhltu7/185 ചിന്താധാര- നുറുങ്ങുകള്‍

word of God

 ദൈവവചനത്തെ നമുക്ക് അലക്ഷ്യമാക്കാതിരിക്കാം (Let Us Not Neglect The Word of God) (എഴുത്തുകാരന്‍  വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി വര്‍ ണ്ണിക്കുകയും ഒപ്പം അതിനെ അഗണ്യമാക്കെരുതെന്നും ഈ ചെറു ലേഖനത്തിലൂടെ    മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയാണ്.  ഈ ലേഖനം  2006 ജൂണ്‍  ലക്കം സുവിശേഷ ധ്വനി വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.  ഇതിലെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്നും പ്രസക്തമാകയാല്‍ അതിവിടെ വീണ്ടും പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു.) (പുളിക്കീഴ് ബ്രദറണ്‍  സഭയില്‍ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ലേഖകൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ സംക്ഷേപം)  Gist of a message delivered after the worship service in a Christian Congregation (Brethren Assembly, Pulikeezhu)  by the blogger. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം  (Picture Credit:

An Open Book

A Thanks Giving Note to the Creator Me, An Open Book, Created By The God Almighty. This is a thanks giving note to the creator God -0- My life is an open book on this earth Opened and authored by my creator God He exposes it to the people around, one at a time Nobody can read before he exposes it Nobody can know unless he opens it I am

Some Amazing and Uplifting Thoughts for the Month of February.

Some Good Thoughts for the MonthSome amazing and meaningful thoughts I received in my in box the other day, with due credit and respect to the dear one who created this and posted, I would like to share it with my fellow authors and readers at this place on this wonderful month of February. “Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while and leave

“6 common diet anxieties” A Yahoo Story and A Response.

Yahoo.com in its version today (Feb 3rd 2010) published a health related write-up @ in.news.yahoo.com under the title “6 common diet anxieties” As a common reader I found out some anomalies and I post that here in this blog: (It’s already posted in the buzz page of Yahoo*** THE STORY @YAHOO: Eating habits that you suspect may not be right but still carry on with anyway. 1. Can I drink

നമുക്ക് കര്‍ത്താവിനായി നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാം. (ഒരു പ്രസംഗ സംഷേപം)

ക്രിസ്തു വിശ്വാസികള്‍ കര്‍ത്താവ് അവന്റെ തോട്ടത്തില്‍ നാട്ടിരിക്കുന നടുതലയായ മുന്തിരി വള്ളികള്ത്രേ. നമ്മില്‍ നിന്നും നല്ല ഫലം, അതും വളരെ ഫലം കായ്പ്പാന്‍ അവന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സെക്കന്ദ്രാബാദ് ക്രിസ്ത്യന്‍ (ബ്രതെരെന്‍) അസ്സംബ്ലിയില്‍ ജനുവരി പതിനേഴു ഞായറാഴ്ച ആരാധനക്ക്‌ ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍. സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു വര്‍ഷം കൂടി നമ്മെ വിട്ടു കടന്നു പോയി . സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ദിനങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു അവ എന്നതിനു ആര്‍ക്കും തന്നെ സംശയമില്ല. നാമിന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെ കലുഷിതമായ ഒന്നത്രേ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കലുഷിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകള്‍ വരെ ഒരുമിച്ചു സമാധാനത്തിലും

ക്രിസ്തീയ ആരാധന എന്നത് വെറും ഒരു ചടങ്ങോ?

ചിന്തിക്കാന്‍ ക്രിസ്തീയ ആരാധനയെപ്പറ്റിയുള്ള ചില ചിന്തകള്‍1993 ല്‍ സുവിശേഷ ധ്വനി വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കോളം. ആരാധനയെപ്പറ്റി പലര്‍ക്കും പലവിധ ചിന്തകള്‍ ആണുള്ളത്. ചിലര്‍ക്ക്, ഞായറാഴ്ച് ആരാധനക്ക് പോയില്ല എങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ തങ്ങളെപ്പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കും! ആ സഹോദരന്‍ അല്ലങ്കില്‍ ആ സഹോദരി എന്തു വിചാരിക്കും എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും. ചിലര്‍ കൂട്ട് സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടു സംസാരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിനും ഈ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. ദൈവ വചനത്തില്‍ ഇതൊരു നിര്‍ബന്ധമായോ, നിയമം ആയോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു പോലുമില്ല. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ അതൊരു കര്‍ശന നിയമമായി കണക്കാക്കി അതില്‍ പങ്കു കൊള്ളുന്നു. വലിയവനായ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓര്‍ക്കുന്നതിനും, നന്ദി

Successful wives, happy hubbies

A Cover Story and A Response:“Behind every power woman is……a man who prefers to remain in the shadow” (A TSI exclusive on the husbands of power women) ** Apropos the cover story, “Behind Every Power Woman is…” (TSI, Dec 21-27), it made a special read altogether. Thanks for this wonderful issue. Earlier you came out with the issue of wonderful women warriors who rule silently at their respective places, and

A Response on Outlook News Weekly's January 2010 Special Issue.

                                               Cover Page The Chief EditorOutlook WeeklyNew Delhi Dear,Mr. Mehta, this issue the double issue is no doubt a Special New Year gift to your readers. Your selection this year for the feast is really praiseworthy. Though as you said nothing much has happened as bad mews as expected. It is good you brought a sumptuous feast to your readers in this form interestingly avoiding the chicken tikka, chilli etc

A Reader's Response to a Leading Weekly's Cover Story

Apropos the cover story “Most desirable Married Men” (August 9 2009) made an interesting read. http://the-week.com At a time when some of our women flocks are involved in all kinds of forbidden acts as said in the story’s intro, it’s unfortunate to note that many of our women flocks are gazing at such acts and a kind of attraction is created everywhere. No doubt money and power are some of