പ്രശസ്ത കവയിത്രി ശ്രീമതി എം ടി ഗിരിജാകുമാരിയുടെ “ചേമ്പിലക്കുട” ( A Book Review _ Chempilakkuda- A Collection of Poems)

thumbnail

 

 

ചേമ്പിലക്കുട പുസ്തകപ്രകാശനം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ  ശ്രീ. ഷിഹാബുദിൻ പൊയ്തുംകടവ്  
ശ്രീ കലവൂർ  രവികുമാറിന്   നൽകി നിർവ്വഹിക്കുന്നു .

പ്രശസ്ത   കവയിത്രി ശ്രീമതി എം ടി ഗിരിജാകുമാരിയുടെ   ” ചേമ്പിലക്കുട ” കവിതാ സമാഹാരത്തിനൊരു അടിക്കുറിപ്പ്.  വായിക്കുക ഈ ലിങ്കിൽ:
To Read More Please Click on the below link:

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: പ്രശസ്ത കവയിത്രി എം ടി ഗിരിജാകുമാരിയുടെ”ചേമ്പിലക്കുട”..:
..

A Freelance writer from Secunderabad India

Check your domain ranking

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now Based At Hyderabad, Telangana, India. Facebook or Can Reach At: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top