കെടുതി. (ചെറുകവിതകള്‍) താരം© Shared Post And Feedback

thumbnail
2009070303rapekilling011

Feedback And A Shared Post
അടുത്തിട പരിചയപ്പെട്ട
സുഹൃത്തും ബ്ലോഗറും
ആയ രാജേഷ് ശിവയുടെ
കുട്ടിക്കവിതാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നും
കടമെടുത്തത്.
ഒപ്പം അതിനുള്ള എന്റെ
പ്രതികരണവും കാണുക.
കവിതാസ്വാദനത്തിനായി ഇവിടെ കുത്തുക.

താരം© – ചെറുകവിതകള്‍: കെടുതി

Source:
Rajesh Shiva താരം© –

A Freelance writer from Secunderabad India

Check your domain ranking

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now Based At Hyderabad, Telangana, India. Facebook or Can Reach At: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top