ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം – Bible The Best Book

Pic. Credit. Confident Living Magazine
ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം 

 ഉലകം മുഴുവന്‍ വിറ്റഴിയുന്നൊരു

 

ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം ബൈബിള്‍ എന്‍പേര്‍.

 

ഉത്തമ സോദര വര്‍ഗ്ഗം എന്നില്‍ 

 

നിത്യം സത്യം കണ്ടീടുമ്പോള്‍,

 

ഉത്തമെരുന്നു നടിക്കും ചിലരോ

സത്യം തേടിയലഞ്ഞിടുന്നു.

 

ഉലക ജനങ്ങള്‍ പലരും എന്നെ 

 

ഉലകത്തില്‍  നിന്നില്ലാതാക്കാന്‍ 

 

പലവിധ മാര്‍ഗ്ഗം കൈക്കൊണ്ടെന്നാല്‍ 

 

പാരിന്നുത്തമ സാക്ഷ്യം നല്‍കി 

 

സ്നേഹത്തിന്‍ സന്ദേശങ്ങളുമായി 

 

നിലനില്‍ക്കുന്നു ഞാനിന്നും       

   
Picture Source:
Confident Living Magazine                   


                                                                                        
A Freelance writer from Secunderabad India

Check your domain ranking

by Philip Verghese 'Ariel'

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now Based At Secunderabad, Telangana, India. Can Reach At: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

Follow Us

PLEASE LIKE, COMMENT AND SHARE!

The Indian Blogger Awards 2017

ADVERT
People Who Honored Philipscom

Featured In The Huffington Post

The Huffington Post - Philipscom

FEATURED IN ALLTOP

Featured in Alltop

Philipscom Is Hosted On A2Hosting

%d bloggers like this: