ചിന്താധാര (Some of my jottings published in Christian weeklies) (Part IV)

ചിന്താധാര- നുറുങ്ങുകള്‍ എന്‍റെ ചില ചിന്താ കുറിപ്പുകള്‍ (Some of my jottings published in Christian weeklies)1980 ജനുവരിയില്‍ (2)ബ്രതെരന്‍ വോയിസ് വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.Contents നാഥാ! ഈ മരുപ്ര യാണ ത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങയുടെമഹാ കരുണയില്‍ മാത്രമാണല്ലോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് .നിരവധി പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങുന്ന അടിയാരെ അടിപതറാതെ അവിടുത്തെ വരവ് വരെയും അങ്ങയില്‍ മാത്രം ഉറച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുവാന്‍ സഹായിക്കുക.ഈ ധരയി ല്‍ അ ങ്ങയുടെ മക്കള്‍ക്ക് കഷ്ടതകള്‍ വളരെ ഉണ്ട് , എന്നാലും […] Read More

മരങ്ങളില്‍ മനുഷ്യ ഭാവി! മരം മുറിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രതൈ!!

മാനവ രാശിയുടെ ഭാവി മരങ്ങളില്‍ ആശ്രയിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു എന്ന സത്യം മരം മുറിക്കുന്ന, മുറിപ്പിക്കുന്ന മാന്യന്‍മാര്‍ കുറിക്കൊണ്ടാല്‍ നന്ന്‍. *** വന ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി യന്ജം നടത്തുന്നതിനു മുന്നോടിയായി മരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തയിടെ പത്രങ്ങളില്‍ വായിക്കുകയുണ്ടായി. മാനവ രാശിയുടെ നിലനില്‍പ്പ്‌ തന്നെ മരങ്ങളില്‍ ആശ്രയിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇത്തരം ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളോടെ മരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവണത നമ്മെ എവിടെക്കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു. മരങ്ങളെ, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കേണ്ട നാം […] Read More

ചിന്താധാര- നുറുങ്ങുകള്‍ (Some of my jottings published in Christian weeklies) (Part IV)

നുറുങ്ങുകള്‍ (ചിന്താധാര) എന്‍റെ ചില ചിന്താ കുറിപ്പുകള്‍ (Some of my jottings published in Christian weeklies)1980 സുവിസേഷധ്വനി വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അസമാധാനത്തിന്റെ അലമാലകള്‍ ആകാശം മുട്ടെ ഉയര്‍ന്നു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തില്‍ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ മനസ്സുമായി പലവിധ കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ മുഴുകി ക്കഴിയുന്ന മാനവജാതിയുടെ മദ്ധ്യേ സന്തോഷ ചിത്തനായി കഴിയുന്നതിനിട വരുത്തുന്ന നാഥാ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം. സമാധാന സനെദ് ശകനായ അങ്ങയുടെ പാവന മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ ആശ്രയം തേടിയതിനാല്‍ അസ്സമാധാനതിന്റെ തിരമാലകള്‍ക്കൊപ്പം ഉയര്‍ന്നും പൊങ്ങിയും നാശത്തില്‍ […] Read More

ചിന്താധാര- നുറുങ്ങുകള്‍ (Some of my jottings published in Christian weeklies) (Part III)

ചിന്താ കുറിപ്പുകള്‍ (നുറുങ്ങുകള്‍) എന്‍റെ ചില ചിന്താ കുറിപ്പുകള്‍ (Some of my jottings published in Christian weeklies) 1980 സുവിസേഷധ്വനി വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ശ്രേഷ് ടനും സ്നേഹസ്വരൂപനുമായ ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ,അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതായ വിസ്ത്രിതി യേറിയതുംഅത്ഭുതകരവുമായ വ്യോമ മണ്ഡലം പോലും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ വര്‍ണിക്കുമ്പോള്‍, സൃഷ്ടികളില്‍ ഏറ്റം ഉത്തമമായ മനുഷ വര്‍ഗം അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും,മനസ്സലിവിനെക്കുറിച്ചും എത്ര വര്‍ണിച്ചാലും മതിയാകാതെയാണിരിക്കുന്നത്.എങ്കില്‍ നാഥാ, ഈ ജഗത്തില്‍ അങ്ങ് സൃഷ് ടിച്ച് ആക്കിയിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടി ജാലങ്ങലോടോപ്പം ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ […] Read More

Successful wives, happy hubbies

A Cover Story and A Response:“Behind every power woman is……a man who prefers to remain in the shadow” (A TSI exclusive on the husbands of power women) ** Apropos the cover story, “Behind Every Power Woman is…” (TSI, Dec 21-27), it made a special read altogether. Thanks for this wonderful issue. Earlier you came out […] Read More

An Editorial and A Response:

It is a dangerous precedence to create more states based just on mere political ambitions! by. Arindam Chaudhuri, Editor-in-chief, The Sunday Indian The untimely demise of Y. S. Rajasekhara Reddy could not have happened at a worse time. The sequence of events that happened post his death proved the same. If initially it was a […] Read More

No Butter Chicken–An Edit of Vinod Mehta And A Response.

Summary..A response to Outlook Magazine’s Year end special double issue on its cover story Dear Mr. Mehta this issue the double issue is no doubt a Special New Year gift to your readers. Your selection this year for the feast is really praiseworthy. Though as you said nothing much has happened as bad mews as […] Read More

Let us be the salt and light to this decaying world

Dr. Woodrow Kroll, president of Back to the Bible International, wrote an article recently for “Bible Teaching for Confident Living” an official publication of Back to the Bible India. I believe it to be worth reading writing to ponder over to this New Year. He said,“The last two decades have shown how much the world […] Read More

నా మోతట్టి తెలుగు నోల్

ఇతు ఒక్క టెస్ట్ నోల్నా తెలుగు రీదెర్స్ అంతరుక్కు నా హ్రిదయపూర్వ వందనాలు వందనాలండి బాగున్నారా నేను ఫిలిప్ ఏరియల్ సిక్కంద్రబదిల్ నిచ్చ్చు మాట్టిలాడుతున్నారుటైం దొరుక్కుతే నా క్నోల్ పేజి విసిత్ చేస్తామాప్రొఫెసర్ సాబ్ బాగున్నారాఇతు బ్రతేర్ ఏరియల్ ఫైలిప్పుసిక్కంద్రబాదిల్ నించు బాయ్ నౌమల్లి కలుస్తాంhttp://bit.ly/8Ba9rj A Freelance writer from Secunderabad India Read More

Follow Us

PLEASE LIKE, COMMENT AND SHARE!

The Indian Blogger Awards 2017

ADVERT
People Who Honored Philipscom

Got A Blog? Maximize Your Ad Revenue

Featured On The Huffington Post

The Huffington Post - Philipscom

Philipscom Is Hosted On A2Hosting

Join ShareSale.Com And Earn Cash

Join shareasale.com, Earn Cash!

NEWS AND VIEWS FOR YOU


*CLICK ON THE IMAGE TO VISIT OUR NEW WEBPAGE*
ads

Drive More Traffic To Your Online Business

Drive more traffic to your online business using performance based marketing.

Find a sponsor for your web site.

Find a sponsor for your web site. Get paid for your great content. shareasale.com.

Increase Your Sales & Develop Your Brand

Advert

Web Search